BASEBALL GATE

侍ジャパン

田浦 文丸(秀岳館)が好投の要因を語る! インタビュー動画